ALGEMENE
VOORWAARDEN

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Direct
inschrijven

Nieuwe patiënten zijn bij ons van harte welkom. U kunt zich direct inschrijven via het online inschrijfformulier.

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de algemene voorwaarden/huisregels van de praktijk.

Openingstijden praktijk en het maken van een afspraak:

De praktijk is van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur geopend. Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt.

Communicatie:

Als u zich bij ons aanmeldt als patiënt op verwijzing gaat u ermee akkoord dat wij per mail of post met uw tandarts of verwijzer communiceren over onze klinische bevindingen. Als u uw e mailadres en/ of telefoonnummer aan Tandzorg Purmerend kenbaar maakt, mogen wij deze gebruiken voor de herinneringen en andere correspondentie.

Afspraakherinnering:

Wij herinneren u graag aan uw afspraak via mail of SMS. Daarom is van belang dat uw gegevens up to date blijven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om veranderingen in uw gegevens (adres, zorgverzekering, telefoon, email,…) door te geven. Wij vragen u dan ook ons onverwijld te informeren als deze informatie wijzigt. Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst. U blijft er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt en het niet ontvangen van een herinnering is nooit een geldige reden tot verzuim.

Pijnklachten/spoedgevallen:

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij tijd in onze agenda gereserveerd. Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval wordt u nog dezelfde dag geholpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet altijd garanderen. Buiten onze openingstijden kan u contact opnemen met de MondzorgPoli te Amsterdam (Louwesweg 6, 1066EC Amsterdam) op het nummer 088 263 2727 of per mail amsterdam@mondzorgpoli.nl

Nieuwe patiënten:

Voor het eerste bezoek bij uw tandarts plannen wij als eerste een intake afspraak in. U kunt het volgende verwachten:

De gemiddelde kosten van een eerste bezoek bedragen ongeveer €150.

Onder bewind of curatele gesteld:

Als u in de schuldsanering zit, onder bewind en/of curatele bent gesteld dan ontvangen wij graag een kopie van de officiële beschikking alvorens wij nota’s naar uw hulpinstantie versturen. Indien wij deze informatie niet ontvangen bent u zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Middels inschrijving in onze praktijk gaat u ermee akkoord om ons zelf in te lichten of u wel of niet onder bewindvoering loopt. Indien u onder bewind en/of curatele bent gesteld na uw inschrijving gaat u er mee akkoord dat u ons inlicht alvorens een behandeling te ondergaan.

Controles:

In onze praktijk adviseren wij om minimaal ieder 6 maanden voor controle te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren, al naar gelang uw eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen.

Behandelingen:

Behandelingen zullen ten alle tijde met u worden besproken voordat deze plaatsvinden. Indien u vragen of opmerkingen heeft horen wij dit graag voor aanvang zodat alles duidelijk is en er geen verwarring ontstaat. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van €250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Tandzorg
Purmerend uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat Tandzorg Purmerend daarvoor afhankelijk is van derden. Wij vragen u deze goed door te nemen en te ondertekenen opdat u op de hoogte bent gesteld van de voorziene kosten. Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met een begroting zullen wij overgaan tot behandelen. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Tandzorg Purmerend niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandzorg Purmerend naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tandzorg Purmerend ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Tandzorg Purmerend legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

De tandarts kan uitlopen:

Wanneer een patiënt belt, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip en trachten u zo goed als mogelijk een inschatting te geven van de uitloop.

Verzuimen van afspraken:

Onder verzuimen van afspraken wordt verstaan:

De praktijk hanteert een vast tarief dat is vastgesteld op €25 per 15 minuten. De rekening is dus afhankelijk van de tijd die verloren gaat. Indien u 3 maal niet op uw afspraak komt of te laat afbelt, zullen wij ons genoodzaakt zien u uit ons bestand uit te schrijven.

Rekeningen/betalingen:

De rekening voor tandheelkundige zorg valt niet binnen de basisverzekering. Dit wil zeggen dat alle kosten voor rekening zijn van de patiënt, tenzij een patiënt aanvullend is verzekerd voor tandheelkundige zorg.

  1. U bent NIET aanvullend verzekerd voor de tandarts: U voldoet de rekening direct na uw tandartsbezoek in de praktijk. Bij de balie kan u contant of per pin betalen. Indien een behandelplan van meer dan €250 wordt ingepland dient u een voorschot te betalen van 50% van de begrote kosten. Dit voorschot kan u per bankoverschrijving, contant of per pin voldoen. Voorschotten dienen minimaal 2 dagen voor de behandeldag te zijn voldaan. Het restbedrag voldoet u gelijk na de desbetreffende afspraak bij de balie.
  2. U bent WEL aanvullend verzekerd voor de tandarts: U ontvangt uw rekening van Infomedics. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen. Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur). Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.


U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat uw rekening wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen verrassingen te wachten staan.

Uw persoonlijke eigendommen:

Waak zelf over uw eigendommen. Tandzorg Purmerend is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.

Zwangerschap:

Indien u (vermoedelijk) zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de behandelaar voor de behandeling.

Taal/Tolk:

Indien u de Nederlandse taal niet goed beheerst kunnen wij u binnen de praktijk ook in het Engels te woord staan. Beheerst u geen van bovengenoemde talen adviseren wij u een tolk mee te nemen.

Klachten:

Tandzorg Purmerend doet zijn uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.

Volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling is ondergebracht bij de KNMT.